İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. C Sharp

C# String Üzerindeki İşlemler

C# String Üzerindeki İşlemler
C# String Üzerindeki İşlemler
+ - 11

C# String Üzerindeki İşlemler, dersimiz ile C# eğitimlerimize devam ediyoruz. C# String Üzerindeki İşlemler dersimizde, çokça kullanacağımız bir dizi işlemden söz edeceğim. Yapacağınız herhangi bir projede bu yazımızdaki işlemlerin en az bir ikisi mutlaka kullanırsınız. Bu işlemler, birleştirme yada parçalamala gibi işlemlerdir.

 

C# String Üzerindeki İşlemler

* Bir karakteri istenen sayı kadar yazdırmak.

      string KarakterEkle = new string('M', 5); 
      // sadece tek bir karakter yazabilirsiniz
      // Çıktı : MMMMM

* String Lenght – Bir değerin karakter sayısını bulmak

      string _String = "Mustafa,Bükülmez, com";

      int KarakterSayisi = _String.Length;
      // Mustafa,Bükülmez,com değerindeki karakterlerin sayısını verir.
      // Bırakılan boşluklarda sayılır
      // Int değer döner.

* String Remove() – Değerdeki bir parçayı silmek

      string _String = "Mustafa,Bükülmez, com";

      string _StringYeni = _String.Remove(0,7);
      // ilk karaterden itibaren 7 karekter silindi
      // Çıktı : Bükülmez, com

* String Replace() – Değerdeki belirli tüm karakterleri değiştirmek

      string _String = "Mustafa,Bükülmez, com";

      // Kullanım Şekli 1
      string _Replace_1 = _String.Replace(",", string.Empty).Replace(" ", ".").Replace("ü", "u");

      // Kullanım Şekli 1
      string _Replace_2 = _String.Replace(",", string.Empty);
      _Replace_2.Replace(" ", ".");
      _Replace_2.Replace("ü", "u");

      // 1 - Tüm Virgülleri kaldırdık.
      // 2 - Tüm Boşlukları nokta yaptık.
      // 3 - Tüm ü harflarini u yaptık.
      // Çıktı : Mustafabukulmez.com

 

* String SubString() – Değerin belirli bir parçasını almak

      string _String = "Mustafa,Bükülmez, com";

      string _SubString = _String.Substring(0,7);
      // ilk karakterden başlayarak 7 karakteri alır.
      // Çıktı : Mustafa

 

* String ToCharArray() – Değerdeki karakterleri ArrayList’e almak

      string _String = "Mustafa,Bükülmez, com";

      // Kullanım 1
      char[] _ToCharArray_1 = _String.ToCharArray();
      // _String değişkenindeki tüm karakterleri bir ArrarList'e alır.
      // Çıktı :
      // Char[0] = M
      // Char[1] = u
      // Char[2] = s 
      // ...
      // Char[20] = m 
      // olarak tüm karakterler listeye alınır.


      // Kullanım 2
      char[] _ToCharArray_2 = _String.ToCharArray(0,7);
      // _String değişkenindeki değerin ilk karakterinden itibaren 7 karakteri bir ArrarList'e alır.
      // Çıktı :
      // Char[0] = M
      // Char[1] = u
      // Char[2] = s 
      // ...
      // Char[6] = a 
      // olarak tüm karakterler listeye alınır.

 

* String Trim() – Değerdeki boşlukları silmek

      string _String = "Mustafa,Bükülmez, com";

      string _Trim_s = _String.TrimStart(); // değerin başındaki boşlukları siler.
      string _Trim = _String.Trim(); //  değerin hem başındaki hem de sonundaki boşlukları siler.
      string _Trim_e = _String.TrimEnd(); //  değerin sonundaki boşlukları siler.

 

* String StartWith() / EndWith() – Değerin, istediğimiz karakter ile başlayıp başlamadığını yada bitip bitmediğini kontrol etmek.

      string _String = "Mustafa,Bükülmez, com";

      string _Kontrol = "com";
      
      // StartsWith
      if (_String.StartsWith(_Kontrol)) // Belirtilmezse -True- kontrolü yapılır
        MessageBox.Show("Değerin başında " + _Kontrol + " bulundu.");
      else
        MessageBox.Show("Değerin başında " + _Kontrol + " bulunamadı.");

      // EndsWith
      if (_String.EndsWith(_Kontrol)) // Belirtilmezse -True- kontrolü yapılır
        MessageBox.Show("Değerin sonunda " + _Kontrol + " bulundu.");
      else
        MessageBox.Show("Değerin sonunda " + _Kontrol + " bulunamadı.");

 

* String ToUpper() / ToLower() – Değerdeki tüm harfleri büyük yada küçük yapmak.

      string _String = "Mustafa,Bükülmez, com";

      string _ToUpper = _String.ToUpper(); // tüm karakterleri büyük harf yapar

      string _ToLower = _String.ToLower(); // tüm karakterleri küçük harf yapar.

 

* String Split() – Değerdeki belirli bir karakterden yazıyı parçalamak

      string _String = "Mustafa,Bükülmez, com";

      string[] _Split = _String.Split(',');
      // Değerdeki görünen her virgülde yazıyı parçalayıp bir ArrayList'e atar.
      // Çıktı : 
      // _Split[0] = "Mustafa"
      // _Split[1] = "Bükülmez"
      // _Split[2] = " com" Boşluğa dikkat!!

 

* String Clone() – String bir değeri kopyalamak

      string _String = "Mustafa,Bükülmez, com";

      object _clone_1 = _String.Clone();
      // String olan bir değişkeni object türündeki bir değişkene klonlamamızı sağlar.
      object _clone_2 = _String;
      // Bu şekilde de aynı sonucu alırız.
      string _Clone_3 = _String.Clone().ToString();
      // Bu şekilde de aynı sonucu alırız.

 

* String Compare() – Farklı string değerleri karşılaştırmak

      string _String_1 = "Mustafa,Bükülmez, com";
      string _String_2 = "M";
      string _String_3 = "U";

      int _Compare_1 = string.Compare(_String_2, _String_3); // compare işleminde sonuç int olarak döner.
                                  // M harfi alfabede U harfinden önce gelir.
                                  // Değer tek harf ise, ilk parametre karakter sıralamasına göre önce ise -1 döner
                                  // Çıktı : -1

      string _String_4 = "Us";
      string _String_5 = "Mu";

      int _Compare_2 = string.Compare(_String_4, _String_5); // compare işleminde sonuç int olarak döner.      
                                  // Alfabetik sıraya göre Us hecesi Mu hecesinden sonra gelir.
                                  // Bu sebeple Çıktı : 1 olacaktır.

      string _String_6 = "MU";
      string _String_7 = "Mu";

      int _Compare_3 = string.Compare(_String_6, _String_7); // compare işleminde sonuç int olarak döner.      
                                  // İki değerde aynı ise
                                  // Çıktı : 0 olacaktır.

      // Büyük küçük harflere duyarlıdır. 
      // Küçük harfler alfabetik olarak büyük harflerden önce gelmektedir.
      // Büyük küçük harf duyarlılığını iptal etmek istersek aşağıdaki şekilde kullanırız.
      int _Compare_4 = string.Compare(_String_6, _String_7, true);

      // Compare Metodunun toplam 10 farklı kullanım şekli bulunmaktadır.

 

* String Equals() – İki farklı değerin aynı mı değil mi kontrolünü yapmak.

      string _String_1 = "Mustafa,Bükülmez, com";
      string _String_2 = "Mustafa,Bükülmez, com ";

      bool _Equals = _String_1.Equals(_String_2); // aynı mı değil mi kontrolü sağlar.
      // Değişkenler aynı ise true değilse false döner.
      // Bu işlemdeki sonuç -false- olacaktır. Sebebi ise _String_2 değişkenin sonunda fazladan bir boşluk vardır.

 

* String Contains() – Değer içerisinde arama yapmak.

      string _String_1 = "Mustafa,Bükülmez, com";
      string _Arama = "Mus";

      bool _bool = _String_1.Contains(_Arama); // Contains işleminde geriye bool değer döner.
      // Ana string içerisinde arama yapar. 
      // Aradığımız kelime bulunursa sonuç true olur
      // Bu işlemdeki sonuç : True olacaktır.

 

* String IndexOf() / LastIndexOf() – Değer içerisinde arama yapmak.

      string _String_1 = "Mustafa,Bükülmez, com";
      string _Arama_1 = "Taf";

      int _Int_1 = _String_1.IndexOf(_Arama_1); // IndexOf işleminde geriye int değer döner.
      // Aranan ifade bulunursa, aranan ifadenin ilk harfinin bulunduğu index no'su alınır.
      // Aranan ifade bulunmazsa, sonuç -1 döner.
      // Aramada büyük/küçük harf duyarlılığı vardır.

      // Bu işlemdeki Sonuç: -1 olacaktır.
      // Büyük/Küçük harf duyarlılığı istenmiyorsa aşağıdaki şekilde kullanılır.

      int _Int_2 = _String_1.IndexOf(_Arama_1, StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase);
      // Bu işlemde sonuç : 3 olacaktır.

      string _Arama_2 = "m";
      int _Int_3 = _String_1.LastIndexOf(_Arama_2, StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase);// LastIndexOf işleminde geriye int değer döner.
      // Eşleşmenin bulunduğu en son index numarası alınır.
      // Bu işlemdeki sonuç : 20 'dir.

 

* String Concat() – Farklı değerleri birleştirmek.

      string _String_1 = "Mustafa,Bükülmez, com";
      string _String_2 = "Eklenecek String";

      string _Concat_1 = string.Concat(_String_1, _String_2); // Iki string değeri birleştirir.
      // bu işlem
      string _Concat_2 = _String_1 + _String_2;
      // bu işlemle aynı işi yapar.
      // Çıktı : "Mustafa,Bükülmez, comEklenecek String" olacaktır.

 

* String Join() – String dizideki değerler arasına başka bir sabit değer eklemek.

      string[] _String_Dizi = { "Mustafa", "Bükülmez", " com" };
      string.Join(",", _String_Dizi); // Dizideki değerler arasında virgül ekler
      //Çıktı : "Mustafa,Bükülmez, com" olacaktır.

      string.Join("\n", _String_Dizi); // Dizideki değerleri alt alta ekler.
                       //Çıktı : 
                       //Mustafa
                       //Bükülmez
                       // com
                       //olacaktır.

 

Örnek :

      string _String = "String işlemlerini bir kaç ile pekiştirelim.";

      string[] _String_Dizi = _String.Replace(" ", ",").Replace(".", string.Empty).Split(',');
      // _String değişkenimizdeki değerde yer alan boşlukları virgül ile değiştirdik.
      // Sondaki noktayı sildik.
      // Değerdeki virgüller ile _String değişkenini parçaladık ve bir ArrayList'e aldık.

      // Bir çok yerde bu kullanım şeklini göremezsiniz.
      // Bu kullanım şeklinde işlemler soldan sağa sırası ile yapılır.

 

Yukarıdaki metotlar hakkında gerçek hayat örnekleri yazımı görmek isterseniz bağlantıya tıklayabilirsiniz. Yukarıdaki metotlardan en çok kullandıklarımı içeren bu dersi görmenizi tavsiye ederim. Yeni kullanımlar hakkında size fikirler verebilir.


 

Bu dersimiz de bu kadar dostlar. Gördüğünüz gibi bir sürü işlem mevcut. Tabi bazılarını çok nadir kullanırız. Yapacağınız projelerde lazım oldukça, yapmanız gereken işlemi aradığınızda bulabilirsiniz. Sık kullanılanları aklınızda tutmanız yeterlidir.

Tüm C Sharp dersleri için tıklayınız.

C Sharp Eğitim Seti ve ERP Programlama eğitim seti dersleri için tıklayınız.

Derslerime özel olarak hazırladığım Github Projeme buradan ulaşabilirsiniz…

Sağlıcakla takipte kalın. ;)

Bu yazıya tepkiniz ne oldu?

Yazar Hakkında

Lise Ağ Sistemleri ve Yönetimi bölümü, üniversite Bilgisayar Programcılığı bölümü Ön Lisans, Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans öğrenimi aldım. Askerlik görevimi tamamladım. Uzmanlık alanım; C# ve SQL Programlama dilleri ile müşteri odaklı, kullanıcı dostu ERP ve CRM gibi sistemleri geliştirmektir. Ayrıca şuanda PHP ve MYSQL alanında projeler geliştirmekteyim. C++, Phyton, Xamarin, MVC gibi konuları öğrenmek ve kendimi geliştirme çabası içerisindeyim. Discord için: https://discord.gg/FBxZeHu9

Değerli yorumlarınızı bekliyorum. :)

Yorumlar (11)

Popüler Yorumlar
 1. Faydalı olabilmesine sevindim. Teşekkürler yorumunuz için. Kolay gelsin.

 2. Çok güzel örneklemeler var teşekkürler bilgi için

 3. Yorumunuz için teşekkürler. Faydalı olabilmesine sevindim.

 4. String işlemleri ile ilgili tek sayfada başka bir kaynak bulmak imkansız

 5. Güzel yorumun için teşekkürler.
  Faydalı olmasına sevindim..

 6. 3 sene önce

  Mükemmel bir örnekleme…

 7. Hocam merhaba. Trim() işlemlerine kelimenin içeriğindeki boşluklar silinmez. Sadece başındaki ve sonundaki boşluklar silinir. Orada bir karışıklık olmuş diye belirtmek istedim. İyi günler dilerim.

 8. Merhaba,
  Evet bir hata olmuş. Düzeltmesini yaptım. Uyarı için teşekkürler. :)

Yapılan Yorumlar
 1. Çok güzel örneklemeler var teşekkürler bilgi için

 2. String işlemleri ile ilgili tek sayfada başka bir kaynak bulmak imkansız

 3. 3 sene önce

  Mükemmel bir örnekleme…

 4. Hocam merhaba. Trim() işlemlerine kelimenin içeriğindeki boşluklar silinmez. Sadece başındaki ve sonundaki boşluklar silinir. Orada bir karışıklık olmuş diye belirtmek istedim. İyi günler dilerim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.